Уважаеми инвеститори,

Добре дошли в Центъра за връзки с инвеститорите на ЕЛПО АД. В тази секция от корпоративния сайт на компанията можете да намерите информация относно финансово- икономическото състояние на ЕЛПО АД, данни за издадените емисии ценни книжа, структурата на управление на дружеството, актуална информация относно най-съществените събития в дружеството, които биха оказали влияние върху цената на Вашата инвестиция. В тази част от корпоративния сайт на ЕЛПО АД се поместват и годишните и междинни финансови отчети, Ще получите информация и относно принципите за корпоративно управление, към които Управителния съвет на дружеството се придържа в своята дейност.
Искрено се надяваме, че тази част от корпоративния сайт на ЕЛПО АД ще ви бъде изключително полезна.

Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите на „ЕЛПО" АД включва всички акционери на дружеството с право на глас, които участват в него лично или чрез представител. Право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Дружеството п

Финансови отчети

Страницата ще се обнови скоро