Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите на „ЕЛПО" АД включва всички акционери на дружеството с право на глас, които участват в него лично или чрез представител.

Право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание.

Дружеството провежда редовни и извънредни общи събрания.

Общото събрание на акционерите на „ЕЛПО" АД се провежда по седалище на дружеството - гр. Николаево , Област Стара Загора, Република България. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Извънредно Общо събрание на акционерите се свиква при необходимост от решаване на въпрос/и, включени в компетентността на Общото събрание, които не могат да бъдат отложени до следващото редовно общо събрание.

Компетентност на общото събрание

 •  изменя и допълва устава на дружеството;
 •  увеличава и намалява капитала;
 •  преобразува и прекратява дружеството;
 •  избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя размера на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет;
 •  назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 •  одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивиденти;
 •  решава издаването на облигации;
 •  назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
 •  освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;
 •  приема общи насоки за развитие на дружеството;
 •  решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Устава.

Материали за ОСА на 25.06.2018г.

Дата: 25.06.2018г.

Покана: /изтегли/

Материали:

 • Годишен доклад за дейността на ЕЛПО АД 2017г./изтегли/
 • Пояснителни бележки /изтегли/
 • Доклад на Директора за връзки с инвеститорите /изтегли/
 • Одиторски доклад /изтегли/

Годишен финансов огчет за 2017г.


Материали за ОСА на 14.06.2017г.

Дата: 14.06.2017г.

Покана: /изтегли/

Материали:

 • Годишен доклад за дейността на ЕЛПО АД 2016г./изтегли/
 • Пояснителни бележки /изтегли/
 • Доклад на Директора за връзки с инвеститорите /изтегли/
 • Одиторски доклад /изтегли/

Годишен финансов огчет за 2016г.


Материали за ОСА на 16.06.2016г.

Дата: 16.06.2016г.

Покана: /изтегли/

Материали:

 • Годишен доклад за дейността на ЕЛПО АД 2015г. /изтегли/
 • Пояснителни бележки / изтегли/
 • Доклад на Директора за връзки с инвеститорите /изтегли/
 • Одиторски доклад /изтегли/

Годишен финансов отчет за 2015г.


Материали за ОСА на 19.06.2015г

Дата: 19.06.2015г

Покана: /изтегли/

Материали:

 • Годишен доклад за дейността на ЕЛПО АД 2014г./ изтегли/
 • Пояснителни бележки /изтегли/
 • Доклад на Директора за връзки с инвеститорите /изтегли/
 • Одиторски доклад/ изтегли/

Годишен финансов отчен за 2014г.

 Покани и решения от ОСА

дата: 27.06.2014г.

Покана - изтегли

Материали:

 • Годишен доклад за дейността на ЕЛПО АД 2013г. / изтегли/
 • Пояснителни бележки  / изтегли/
 • Доклад на Директора за връзки с инвеститорите / изтегли/
 • Одиторски доклад  / изтегли/

Годишен финасов отчет за 2013г.

Решение - изтегли